Artikel 1 – Inleiding
1. Voor de leesbaarheid van de algemene voorwaarden heb ik voor de ‘ik’ vorm gekozen.

Anke Gielen Art
Baarlosestraat 143
5923 AM Venlo

KVK:
BTW:
BANK:

Contact via: anke@ankegielenart.com

 

Artikel 2 – Het aanbod


1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Afbeeldingen zijn van waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. 
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
4. Een coaching traject, workshop of kunstproject start alleen na schriftelijke bevestiging.
5. In mijn coaching deel ik kennis, ervaring en vaardigheden. Afhankelijk van je situatie zal je ook thuis tijd moeten reserveren voor specifieke oefeningen. Je bent te allen tijde verantwoordelijk voor je eigen proces. Ik span me in om je de juiste handvatten te geven om Mind Your Art coaching met succes te volgen en af te ronden.

 

Artikel 3 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 5 werkdagen. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgaven van zijn reden(en) verplichten.
2. De in lid 1 omschreven bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte derden, of een rechtspersoon die in naam van de consument producten in ontvangst heeft genomen.
3. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
4. De consument kan aanspraak maken op zijn herroepingsrecht mits deze middels een schriftelijke wijze aan de ondernemer is bekend gemaakt.
5. De consument zorgt dat binnen 14 dagen het product weer in goede staat terug is bij Anke Gielen Art.
6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor diens rekening.
7. Wanneer de consument na levering van het product een andere kleur wenst te hebben. Kan de consument het product retourneren en een nieuwe kleur bestellen via de webshop. De kosten van terugzending zijn voor rekening van de consument.
8. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de geretourneerde producten. terugzending of herroeping, terugbetalen.
9.  De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van omgaan met het product buiten de in lid 1 omschreven manier.
10. Voor coaching, workshop of kunstproject dient u uiterlijk voor 24 uur te annuleren, de openstaande factuur komt dan te vervallen
11. Wordt een afspraak voor een dienst genoemde in lid 10 binnen 24 uur geannuleerd dan dient de consument de factuur te betalen.

 

Artikel 4 – De prijs

1. De prijs in een offerte voor coaching, workshops en kunstprojecten blijft 30 dagen geldig en kan binnen deze termijn niet worden verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2. Anke Gielen Art mag te allen tijden prijzen op de website aanpassen 3. prijzen van producten uit de webshop zijn inclusief BTW en overige diensten  zoals workshops en coaching zijn exclusief BTW.

 

Artikel 5 – Betaling
1. De betaling voor de webshop dient in een keer betaald te worden.
2. De betaling voor coachingstrajecten kan zowel in een keer als in termijnen worden voldaan afhankelijk van de overeenkomst. Wanneer je besluit in termijnen te betalen blijft de verplichting tot betaling ook na afronding van het traject bestaan.
3.Het bedrag dat op de factuur vermeld staat dient binnen de betalingstermijn van 14 dagen te worden voldaan.
4. Wanneer je achterloopt met betalingen, heb ik het recht om een sessie af te zeggen en mijn verplichtingen uit te stellen, totdat je de betreffende termijn(en) betaald hebt. Na betaling kan je een nieuwe afspraak maken voor de sessie. Ik kan niet garanderen dat ik nog ruimte heb in mijn agenda om een sessie in te halen.